Regulamin

I. Definicje
1. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem www.icydock.pl;
2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
3. Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem w Sklepie Internetowym; 
4. Konto: cześć Sklepu Internetowego w której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty;
5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
6. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Mospan, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
7. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
8. Sprzedawca: Mospan Wojciech Roszkowski z siedzibą przy ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa, posiadający numer NIP 521-263-13-57 oraz Regon 012909936, Tel.: +48 405 80 70, e-mail: icydock@icydock.pl, pracujący od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 
2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sprzedawca świadczy następujące usługi:
a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy,
b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Sprzedawcy,
3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. 
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: 
a. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Opera 11.0 lub nowszej, Safari 4.1 lub nowszej, Chrome 12.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej,
b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli, 
5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.icydock.pl 
6. Klient zakładając Konto akceptuje niniejszy Regulamin,
7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Sprzedawcy. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
9. Dane osobowe podawane przez Klienta przy zakładaniu Konta będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia i wystawienia dokumentu sprzedaży Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub poczty elektronicznej (e-mail)
2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób : 
a. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, 
b. telefonicznie - poprzez kontakt ze Sprzedawcą,
c. wysyłając e-mail – poprzez kontakt ze Sprzedawcą
3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane podczas zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. 
4. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego .
5. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy osobistym odbiorze towaru oraz za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24 lub przelewem tradycyjnym.
6. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
7. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
8. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. 
9. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. 
10. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze Sprzedawcą na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub na wskazany adres e-mail.
11. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
12. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. 

IV. Dostawa i Czas Realizacji
1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 
3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub paczką pocztową Poczty Polskiej.
5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. 
6. Koszty dostawy są wskazane podczas składania zamówienia.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. 
a. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy. 
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Mospan zastał poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
6. Sprzedawca może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawca dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Produkty wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: Mospan, ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Rękojmia i gwarancja 
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) .
3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy mogą być składane Sprzedawcy telefonicznie, pocztą elektroniczną (e-mail) lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego.