I. Długość

ICY DOCK gwarantuje, że wszystkie jej produkty będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych przez okres pięciu (5) lat, trzech (3) lat lub dwóch (2) lat od pierwotnej daty zakupu, zgodnie z poniższą tabelą "Okres gwarancji na produkt".

Linia produktów

Produkt

Gwarancja (Lata)

Accessories & Parts

Zasilacze sieciowe

2

Kable

2

Wentylatory chłodzące

2

Tacki na napędy

2

Płytki obwodów drukowanych

2

Black Vortex Series

Urządzenie i jego części

3

DuoSwap Series

Urządzenie i jego części

3

ExpressCage Series

Urządzenie i jego części

3

EZ-Adapter Series

Urządzenie i jego części

3

EZConvert Series

Urządzenie i jego części

3

EZ-FIT / FLEX-FIT Series

Urządzenie i jego części

3

FatCage Series

Urządzenie i jego części

3

FlexCage Series

Urządzenie i jego części

3

flexiDOCK Series

Urządzenie i jego części

3

ICYNano Series

Urządzenie i jego części

3

MB122 / MB123 Series

Device & Parts

3

ToughArmor Series

Obudowa / tacka napędu / płytka drukowana

5

Wentylatory chłodzące / kable

3

TurboSwap Series

Urządzenie i jego części

3

II. Możliwość przeniesienia

Gwarancja jest niezbywalna i obowiązuje wyłącznie pierwotnego właściciela produktu. Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego wymagany jest dowód zakupu.

III. Środki zaradcze dotyczące produktu

ICY DOCK, według własnego uznania, naprawi lub wymieni każdą część swojego produktu, która okaże się wadliwa z powodu niewłaściwego wykonania lub materiałów ICY DOCK. Części naprawcze lub produkty zamienne będą nowe lub odnowione, aby były funkcjonalnie równoważne nowym. Produkty, które zostały naprawione/wymienione, będą objęte gwarancją przez pozostałą część okresu gwarancyjnego lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Wszystkie zwroty gwarancyjne muszą być najpierw odebrane przez ICY DOCK przed dostarczeniem jakichkolwiek naprawionych lub wymienionych produktów.

IV. Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje wyłącznie części i robociznę produktów ICY DOCK. ICY DOCK nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zostały uszkodzone w wyniku nadużycia lub zaniedbania, ani za szkody przypadkowe lub wtórne. Wszelkie normalne zużycie, w tym między innymi uszkodzenia kosmetyczne, nie są objęte gwarancją ICY DOCK.

Ograniczona gwarancja traci ważność pod następującymi warunkami:

1. Każdy produkt, którego numer seryjny został zniszczony, zmodyfikowany lub usunięty.

2. Uszkodzenia lub awarie spowodowane nadużyciem, zaniedbaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprzeczytaniem instrukcji i działaniem siły wyższej.

3. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje

Następujące elementy nie są objęte gwarancją ICY DOCK.

1. Produkty bez wystarczającego dowodu zakupu

2. Zakupy od nieautoryzowanych sprzedawców

3. Produkty zakupione z drugiej ręki

4. Zgubione lub skradzione przedmioty

5. Przedmioty, których okres gwarancji upłynął

6. Kwestie niezwiązane z jakością

7. Naprawa przez strony trzecie

8. Materiały opakowaniowe dołączone lub używane z produktem

9. Uszkodzenia pochodzące ze źródeł zewnętrznych

10. Wszelkie wady wynikające z uszkodzenia przesyłki

11. Wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody powstałe w produktach nie wyprodukowanych przez ICY DOCK

12. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów (w tym między innymi: upadki, ekstremalne temperatury, woda, niewłaściwa obsługa urządzeń).

V. Ograniczenia odpowiedzialności

Gwarancje określone w niniejszej umowie zastępują wszelkie inne gwarancje. ICY DOCK wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich w odniesieniu do dokumentacji i sprzętu. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik ICY DOCK nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń lub uzupełnień niniejszej gwarancji. W żadnym wypadku firma ICY DOCK ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty zakupu zastępczych produktów lub usług, utracone zyski, utratę informacji lub danych, awarię komputera lub jakiekolwiek inne szczególne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody wynikające w jakikolwiek sposób ze sprzedaży, użytkowania lub niemożności korzystania z jakiegokolwiek produktu lub usługi ICY DOCK, nawet jeśli firma ICY DOCK została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność ICY DOCK nie przekroczy rzeczywistej kwoty zapłaconej za dane produkty. ICY DOCK zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i dodatków do tego produktu bez powiadomienia lub przyjmowania dodatkowej odpowiedzialności.